Để hiển thị các kênh In-Out trên màn hình chánh của Nuendo 4 như sau:Chọn Mixer hoặc nhấn phím F3 trong Nuendo 4 để hiển thị Mixer và thao tác theo hướng đẫn trong hình dưới đây trên kênh Stereo Out và các kênh In trong project:Các kênh In-Out hiển thị sẽ tiện cho việc nạp và tinh chỉnh các VST plugins và thực hiện chế độ tự động (automation) cho các kênh audio In-Out này.