Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Giới Thiệu Ca Khúc Mới _ Hạnh Phúc Đơn Côi (Khúc Buồn Số 8), sáng tác: Thiết Kiện (thành viên diễn đàn GĐX)

Posted by: admin Jul 7 2018, 06:03 PM

Hạnh Phúc Đơn Côi (Khúc Buồn Số 8)

sáng tác: Thiết Kiện(thành viên diễn đàn GĐX)
phối hòa âm: Thiết Kiện
người hát: Thiết Kiện

https://cloudup.com/cWVa07TMwMx


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)