Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

♥♫ Hướng dẫn âm nhạc thực hành và âm thanh audiophile stereo 3D-GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ _ Nuendo 4 _ Hiển thị kênh In-Out trên màn hình chánh của Nuendo 4

Posted by: admin Jan 8 2018, 03:26 PM

Để hiển thị các kênh In-Out trên màn hình chánh của Nuendo 4 như sau:Chọn Mixer hoặc nhấn phím F3 trong Nuendo 4 để hiển thị Mixer và thao tác theo hướng đẫn trong hình dưới đây trên kênh Stereo Out và các kênh In trong project:Các kênh In-Out hiển thị sẽ tiện cho việc nạp và tinh chỉnh các VST plugins và thực hiện chế độ tự động (automation) cho các kênh audio In-Out này.


Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)