IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Bí quyết chọn và đặt vị trí micro trong thu âm, Đóng góp kinh nghiệm của Bobby Owsinsky
admin
post Jun 1 2017, 08:39 AM
Post #1


Administrator
***

Nhóm: Root Admin
Số bài viết: 6,206
Số lần cảm ơn: 17266
Đăng ký ngày: 29/04/2008
Từ: Saigon
Thành viên thứ: 1Bài được Đắc Tâm dịch từ trang web http://blog.shure.com/microphone-choice-an...-for-recording/

Microphone Choice and Placement Secrets for Recording
Bí Quyết Chọn Và Đặt Vị Trí Micro Trong Thu Âm

Viết bài: Davida Rochman (04/02/2013)
Người đóng góp kinh nghiệm: Bobby Owsinsky


Choosing The Right Mic
Chọn đúng loại micro


While there may be a mic that works well for many applications, no single mic works great on everything. In fact, thanks to parameters like diaphragm type, polar pattern, and sensitivity, having a nice variety of mics can really make a difference in the final sounds that you’re recording and how they blend together in the mix.

Trong khi có thể có một loại micro phù hợp cho nhiều ứng dụng, nhưng không có bất kỳ micro nào hoạt động tốt trong mọi hoàn cảnh. Do micro có nhiều thông số như kích cở màng, mẫu cực và độ nhạy nên việc sở hữu nhiều loại micro có thể giúp quý vị ghi được âm thanh tốt.

It’s safe to say that most engineers rely on their experience when choosing microphones, but there’s also some sound reasoning behind their preferences. Here are a few things that you might want to consider when selecting a microphone to record with.

Đúng là hầu như tất cả các kỹ sư âm thanh đều dựa vào kinh nghiệm của họ khi chọn micro nhưng cũng có vài nguyên do hợp lý nào đó mà ta có thể suy luận ra được khiến họ làm quyết định khi chọn lựa. Sau đây là vài vấn đề giúp quý vị tham khảo trong việc chọn lựa micro.Does the microphone complement the instrument that you’re recording?
Micro có giúp bổ sung chất lượng âm thanh của nhạc cụ được thu âm?


For instance, if you have an instrument that has a very edgy top end, choosing a mic that also has that quality may have those frequencies further emphasized when recorded. You might want to choose a mic that’s a bit mellower, such as a ribbon. This is one of the reasons that a ribbon mic works so well on brass, for instance.

Thí dụ, nếu quý vị có một nhạc cụ có âm sắc cao rất chói tai, chọn loại micro có cùng chất lượng như vậy sẽ đẩy các tần số cao mạnh hơn khi thu âm. Cho nên quý vị nên chọn loại micro có chất lượng mềm hơn, chẳng hạn như loại micro ruy-băng (ribbon microphone). Đây cũng là một trong những lý do khiến micro ruy-băng phù hợp cho việc thu âm dàn kèn.

Will the mic be overloaded by the source?
Micro có bị quá tải đối với âm lượng nguồn âm?


Some mics just can’t take an extended amount of sound pressure level without generating some sort of distortion. A ribbon mic or many condenser mics won’t work on a snare drum with a heavy hitting drummer for just this reason. That’s why the level of the source always has to be a consideration when choosing a mic.

Vài loại micro không thể chịu đựng được lâu áp suất âm thanh mà không làm méo âm. Chính vì lý do này mà micro ruy-băng hoặc nhiều loại micro tụ không được dùng để thu âm trống snare được đập mạnh. Chính vì thế cũng nên quan tâm đến mức âm lượng của nguồn âm khi chọn lựa micro.

Does the mic have the right polar pattern for the job?
Micro có mẫu cực phù hợp cho việc thu âm?


The directional pickup of the mic needs to be considered before making a mic selection. For instance, if leakage is a consideration, then you may want to try a mic with a tighter directional pattern, like a hypercardioid. If the instrument you’re miking radiates in multiple directions (like an accordion, dulcimer or bassoon), sometimes an omni pattern works wonders. Either way, don’t overlook the polar pattern when choosing a mic.

Khi chọn micro, cũng nên lưu ý đến hướng nhận âm thanh của micro. Chẳng hạn như nếu quan tâm đến độ nhiễu âm thì quý vị nên chọn loại micro định hướng một chiều thật mạnh, thí dụ như micro hypercardiod. Nếu âm thanh của nhạc cụ phát tán nhiều hướng (như accordion, dulcimer hoặc bassoon) thì đôi khi loại micro đa hướng sẽ phù hợp. Nói gì thì nói, không nên bỏ qua loại mẫu cực khi chọn micro.

Is the proximity effect an issue?
Hiệu ứng độ gần có là vấn đề?


If you’re going to be close-miking, will the low-end buildup from the proximity effect of a cardioid mic change the sound too much? If so, this also might be a good place to try an omni, or at least move the mic away from the source a little.

Nếu quý vị chuẩn bị thu âm gần với micro thì dãy âm trầm khi đặt micro định hướng một chiều gần nguồn âm có làm thay đổi âm thanh quá mức? Nếu có thì nên nghĩ đến việc thay đổi bằng micro đa hướng hay ít ra là phải kéo micro này ra xa nguồn âm một chút.

Now that we’ve covered some of the parameters that go into choosing a microphone, mic placement is the next area that can affect the sound you capture. Let’s take a look.

Sau khi chúng ta bàn về các thông số cần lưu ý trong việc chọn micro, bây giờ chúng ta bàn tiếp đến vị trí đặt micro có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh thu.Secrets Of Mic Placement
Bí quyết đặt vị trí micro


Quickly finding the optimum position for a mic is perhaps the single most useful talent an engineer can have. You should always trust your ears and begin by listening to how the instrument sounds, find the sweet spot, and begin your microphone placement there. If you don’t like the resultant sound, then move the mic or swap it with another. EQ should be the last thing you touch.

Tìm được nhanh vị trí tối hảo để đặt micro có lẽ là tài năng đơn lẻ hữu dụng nhất của một kỹ sư âm thanh có thể có được. Quý vị nên tin vào tai mình và bắt đầu bằng cách lắng nghe nhạc cụ phát ra âm thanh như thế nào, tìm vị trí ngọt ngào và bằt đầu đặt micro ngay tại chổ đó. Nếu quý vị chưa hài lòng với kết quả âm thanh thu được thì nên thay đổi vị trí micro hoặc hoán đổi với micro khác. EQ chỉ là cứu cánh cuối cùng mà thôi.

Microphones can’t effectively be placed by sight alone, which is a mistake that’s all too easy to make. That’s why it’s important to actually listen to the instrument before you place the mic and find the place where the sound has the most balanced representation of the instrument, or the “sweet spot.”

Không thể đặt micro một cách hiệu quả chỉ duy nhất bằng mắt vì đó là lỗi mà mọi người dễ mắc phải. Cho nên, điều quan trọng là phải nghe âm thanh thực tế của nhạc cụ trước khi đặt micro và phải tìm ra chổ mà âm thanh của nhạc cụ nghe cân bằng (đầy đặn) nhất, và điểm này được gọi là “điểm ngọt ngào”.

How To Find The Sweet Spot
Cách tìm ra Điểm Ngọt Ngào


Depending upon pickup pattern of the mic you’ll be using, you’ll have to approximate the way it captures audio when you’re listening. Here are some tips on just how to do that.

Tùy theo loại hướng bắt âm thanh của micro, quý vị phải ước đoán trước âm thanh thu được sẽ nghe như thế nào. Sau đây là vài cách giúp quý vị để làm được điều này.

– To correctly place an omni microphone, cover one ear and listen with the other. Move around the player or sound source until you find a spot where the frequencies from the instrument are the most balanced and place the mic there.

Để đặt micro đa hướng đúng vị trí, hãy bịt một tai và nghe bằng tai kia. Đi vòng nhạc công hoặc nguồn âm cho đến khi quý vị tìm được điểm mà nơi đó tất cả các tần số âm thanh của nhạc cụ nghe cân (đầy đặn) nhất. Đó là điểm đặt micro.

– To place a cardioid microphone, cover one ear and cup your hand behind the other ear and listen. Move around the player or sound source until you find a spot where the frequencies from the instrument are the most balanced.

Để đặt micro định hướng một chiều, bịt một tai và cụp bàn tay phía sau tai kia và lắng nghe. Đi vòng nhạc công hoặc nguồn âm cho đến khi quý vị tìm được điểm mà nơi đó tất cả các tần số âm thanh của nhạc cụ nghe cân (đầy đặn) nhất.

– For a stereo pair, cup your hands behind both ears. Move around the player or sound source until you find a spot where the frequencies from the instrument are the most balanced.

Để đặt micro stereo cặp, cụp 2 bàn tay phía sau 2 tai. Đi vòng nhạc công hoặc nguồn âm cho đến khi quý vị tìm được điểm mà nơi đó tất cả các tần số âm thanh của nhạc cụ nghe cân (đầy đặn) nhất.The Sound At The Source
Âm thanh tại nguồn âm


Contrary to what many might think, just having great recording equipment doesn’t automatically guarantee that you’ll capture great sounds. The problem is that you can’t really quantify how much each variable in the recording process contributes to how a recording ultimately sounds, since each situation, even within the same project, is unique. That said, you can generally break it down to something like this:

Ngược lại với điều mà nhiều người có thể nghĩ, chỉ có trang bị thu âm tốt không là đảm bảo đương nhiên quý vị có thể thu được âm thanh tuyệt vời. Vấn đề là quý vị không thể nào định lượng được mỗi biến số trong quá trình thu âm sẽ đóng góp được bao nhiêu vào chất lượng âm thanh thu được bời vì mỗi trường hợp, kể cả đối với cùng một bản âm thanh, là duy nhất. Như vậy, nói chung ta có thể tách các biến số này ra như sau:

– The player and the instrument contribute at least 50% to the overall sound (sometimes a little more, sometimes a little less – but always the greatest portion). Simply put, it’s got to be in the fingers (or embouchure, or vocal chords, etc.) first.

Nhạc công cùng với nhạc cụ đóng góp tối thiểu 50% tổng thể âm thanh (đôi khi có thể nhiều hơn một chút, đôi khi ít hơn một chút - nhưng lúc nào cũng là phần nhiều nhất). Đơn giản có thể trước hết là những ngón tay (hoặc miệng kèn, hoặc dây thanh quảng, v.v...)

– The room contributes about 20% to the overall sound. Even on close-miked instruments, the room is far more responsible for the ultimate sound than many engineers realize.

Căn phòng đóng góp khoảng 20% tổng thể âm thanh. Ngay cả đối với các nhạc cụ thu âm với micro ở khoảng cách gần, căn phòng cũng có góp phần nhiều vào chất lượng âm thanh cuối cùng hơn những gì mà các kỹ sư âm thanh tưởng tượng được.

– The mic position contributes about 20% to the overall sound. Placement is really your acoustic EQ and is responsible for the instrument’s blend in the track.

Vị trí của micro đóng góp khoảng 20% tổng thể âm thanh. Vị trí micro thật sự là cảm nhận âm sắc của quý vị và có ảnh hưởng đến sự hòa hợp âm thanh của track nhạc cụ.

– The mic choice contributes about 10% to the overall sound. This is the last little bit that takes a good sound and makes it great.

Việc chọn micro đóng góp khoảng 10% tổng thể âm thanh. Đây là biến số nhỏ cuối cùng để thu âm thanh tốt và làm cho âm thanh hay hơn.

If something doesn’t sound right, there are a lot of things to change before you reach for the EQ. Try the following in this order:

Nếu có cái gì đó nghe không đúng, thì có rất nhiều điều phải thay đổi trước khi quý vị đụng đến EQ. Hãy thử xem sao theo thứ tự dưới đây:

1. Change the source, if possible (the instrument you’re miking)
Thay đổi âm gốc, nếu có thể được (nhạc cụ mà quý vị đang cân chỉnh âm thanh)

2. Change the mic placement
Thay đổi vị trí đặt micro

3. Change the placement in the room
Thay đổi vị trí nhạc cụ trong phòng

4. Change the mic
Thay đổi micro

5. Change the mic preamplifier
Thay mic preamp

6. Change the amount of compression and/or limiting (from none to a lot)
Thay đổi mức nén và/hoặc mức giới hạn (từ không cho đến thật nặng)

7. Change the room you’re recording in
Thay đổi phòng thu âm

8. Change the player
Thay đổi nhạc công

8. Come back and try it another day
Quay lại để làm lại vào một ngày khác

General Mic Placement Principles
Các nguyên tắc chung trong việc xếp đặt vị trí micro


Instead of looking at the mic placement used on specific instruments, here are a number of guidelines that work in almost any situation.

Thay vì xem xét vị trí đặt micro đối với nhạc cụ đặc biệt, sau đây là một vài hướng dẫn phù hợp cho hầu như mọi tình huống:

– One of the reasons for close-miking is to avoid leakage into other mics so that the engineer can have more flexibility in balancing the ensemble in the mix. If at all possible, give the mic some distance from the source in order to let the sound develop, and be captured, naturally.

Một trong những lý do để thu âm với micro gần là để tránh việc nhiễu âm vào các micro khác, giúp cho kỹ sư âm thanh được uyển chuyển hơn trong việc cân đều tổng thể âm thanh. Nếu có thể được, nên đặt micro ở vị trí khá xa nguồn âm để giúp âm thanh phát triển và được thu lại một cách tự nhiên hơn.

– The best mic position cannot be predicted, it must be found. It’s OK to start from a place that you know has worked in the past, but be prepared to experiment with the placement a bit since each recording situation is different. The song, arrangement, player, instrument, recording environment, and signal path all have a bearing on the final sound, and chances are that at least one of those parameters has changed since the last time you recorded.

Không thể nào tiên đoán được vị trí đặt micro tốt nhất. Có thể bắt đầu từ vị trí mà quý vị thấy là tốt trong quá khứ nhưng hãy chuẩn bị để thử nghiệm cách đặt vị trí khác cho micro vì hoàn cảnh thu âm đã khác. Ca khúc, bài phối hòa âm, nhạc công, nhạc cụ, khung cảnh thu âm và đường tín hiệu, tất cả đều có ảnh hưởng đến âm thanh cuối cùng và mong là chỉ có duy nhất một trong các thông số nói trên là thay đổi so với lần thu âm cuối.

– If the majority of the sound will come from the room, start getting sounds from those mics first, and then add any other mics that act as support.

Nếu đa số âm thanh đều xuất phát từ căn phòng, nên bắt đầu thu âm với những micro đó trước và sau đó có thể tăng cường thêm vài micro để hổ trợ cho chất lượng âm thanh.

– The 200 to 600Hz range is where the proximity effect often shows up and is why many engineers cut the EQ in this range. If a number of directional microphones are being used at the same time in a close-mic situation, they will all be subject to the proximity effect, and you should expect a buildup of this frequency range in the mix as a result. This is another good reason to use a variety of mics and different directional patterns, so that the proximity effect buildup is diminished.

Dãy tần số từ 200 đến 600Hz là nơi thường xuất hiện hiệu ứng âm thanh gần cho nên nhiều kỹ sư âm thanh cắt EQ trong dãy này. Nếu có một số micro định hướng một chiều được sử dụng cùng một lúc ở vị trí thu âm gần micro, tất cả các micro này sẽ có thể bị dính hiệu ứng âm thanh gần và quý vị nên đoan chắc kết quả là hiệu ứng này sẽ chồng lên nhau. Đây cũng là một lý do tốt khác nên sử dụng nhiều loại micro khác nhau với nhiều hướng thu âm khác nhau để giảm thiểu hiệu ứng âm thanh gần.

– A huge sound is a larger than life sound, but that doesn’t always come as a result of something being loud. One way to accomplish a larger than life sound is by recording a sound that is softer than the recording will most likely be played back. For instance, sometimes an electric guitar run through a 5 watt amp with an 8-inch speaker can sound bigger than a 100 watt Marshall stack.

Một âm thanh đồ sộ là một âm thanh rộng hơn âm thanh thật, nhưng điều này không phải lúc nào cũng là kết quả của một cái gì đó thật to. Một cách để đạt được âm thanh rộng hơn âm thanh thật là thu một âm thanh nhỏ hơn để rồi sẽ được phát lại sau đó. Chẳng hạn như, đôi khi một guitar điện đánh qua tăng âm 5 watt với loa 20cm có thể nghe to hơn một chồng tăng âm Marshall 100 watt.


Bobby Owsinsky


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 thành viên đã cảm ơn bài viết của admin về bài viết này:
Nguyễn Hồng Sơn

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Xem phiên bản rút gọn Bây giờ là: 15th November 2018 - 06:55 AM